De Raad van Bestuur/Directie van de Stichting Unitus wordt gevormd door:

Paul Horsmans en
Rudie Peeters

rudiepaul3

De stichting kent een Raad van Toezicht die de werkzaamheden van de Raad van Bestuur controleert en toetst op grond van de Governance code Sociaal Werk Nederland (2017). De Raad van Toezicht bestaat per 1 november 2022 uit de volgende personen:

van links naar rechts: Ger Spee, Angelique Jansen, Gonny van Loon (vice-voorzitter), Ans Hoogland en Marc Knaapen (voorzitter).

ANBI-transparantie

De stichtingen Punt Welzijn, Synthese en Vorkmeer zijn bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Onder ‘downloads’ onder aan deze pagina staat de informatie die ANBI-stichtingen moeten verstrekken, ten behoeve van de gewenste transparantie.

WNT-verantwoording

De stichtingen Punt Welzijn, Vorkmeer en Synthese vallen onder de verantwoordingsplicht Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Een onafhankelijk accountant heeft geoordeeld dat de jaarrekeningen van de stichtingen correct zijn opgesteld in overeenstemming met de bepalingen uit deze wet. De verantwoording moet vanaf 2018 via een website gedurende 7 jaar openbaar toegankelijk zijn. Zie ‘downloads’ onder aan deze pagina.